Přijímací řízení

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Ve školním roce 2017/18 budou otevřeny:
  • 1 třída 8letého studia 7941K/81 (celkem 30 studentů)
  • 3 třídy 4letého studia 7941K/41 (90 studentů)

Kritéria pro přijetí ke studiu na Gymnáziu Třebíč:

Kritéria pro přijetí ke 4letému studiu

Kritéria pro přijetí k 8letému studiu

 

Přihlášku potvrzenou ředitelstvím ZŠ musí zákonný zástupce uchazeče odevzdat (nebo odeslat poštou) nejpozději do 1. 3. 2017 do kanceláře školy.Všichni uchazeči o studium musí vykonat** jednotnou přijímací zkoušku**. Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb. Podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách jsou stanoveny ve vyhlášce č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

 

Základní principy jednotné zkoušky

  • Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, pro sportovní gymnázia a nástavbové obory středních škol.
  • Uchazeč o studium v maturitním oboru může podat přihlášku ke studiu až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory v rámci jedné střední školy. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku na školu s maturitním oborem, koná jednotnou zkoušku pouze jednou. Stejně tak koná jednotnou zkoušku jednou, pokud podá jednu z přihlášek na školu, kde se jednotná zkouška nekoná (nematuritní obory apod.).
  • V 1. kole přijímacího řízení má každý uchazeč právo konat jednotnou zkoušku jednou na každé přihlášené škole nebo do každého přihlášeného oboru vzdělání, přičemž pro rozhodnutí o přijetí se využije lepší výsledek z jednotného testu z matematiky a českého jazyka.
  • Uchazeč skládá jednotnou zkoušku formou didaktického testu z předmětu český jazyk a literatura a předmětu matematika a její aplikace.
  • Termíny konání jednotné zkoušky v 1. a 2. termínu jsou stanoveny odlišně pro konání zkoušky do víceletých gymnázií a pro konání zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání.
  • V případě, že se uchazeč v prvním kole nebude moci dostavit (například z důvodu nemoci) k řádnému termínu jednotné zkoušky a řádně se omluví řediteli školy, na které měl zkoušku konat, koná jednotnou zkoušku v náhradním termínu.
  • Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami upraví ředitel školy, na které se jednotná zkouška koná, podmínky v příjímacím řízení podle platného doporučení školského poradenského zařízení.

 

Termíny konání jednotné zkoušky

Studium      1. kolo – 1. termín (pro školu uvedenou na 1. místě přihlášky) 1. kolo – 2. termín (pro školu uvedenou na 2. místě přihlášky) náhradní termín k 1. termínu náhradní termín k 2. termínu
4leté 12. 4. 2017 19. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017
8leté 18. 4. 2017 20. 4. 2017 11. 5. 2017 12. 5. 2017

 

Základní kroky přijímacího řízení na Gymnáziu Třebíč

pro oba obory ke stažení zde

 

Přípravné kurzy

Gymnázium Třebíč plánuje uskutečnit v měsících březnu a dubnu dva přípravné kurzy – z matematiky a českého jazyka

29. 3. 2017 v 15:00        4leté studium – český jazyk; 8leté studium – matematika
5. 4. 2017 v 15:00          4leté studium – matematika; 8leté studium – český jazyk

Zájemci o kurz se nemusí předem přihlašovat.
Poplatek za jeden kurz 50,– Kč bude věnován Gymnazijní matici při Gymnáziu Třebíč.

 

Bližší podrobnosti k organizaci konání jednotné přijímací zkoušky vydané Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání
pro oba obory ke stažení zde

 

Specifikace požadavků na jednotnou zkoušku:

matematiky

českého jazyka

 

Ilustrační testy z pokusného ověřování organizace přijímacího řízení 2015 a 2016
http://www.cermat.cz/…4035405.html

 

Nové dokumenty k nahlédnutí:

Pro zájemce uvádíme novelizované znění vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

V případě, že hlásící se uchazeč má specifické vzdělávací potřeby (tzv. SVP), pak doporučujeme k prostudování:

kde se zákonní zástupci dozvědí, co je nutné přiložit k přihlášce ke studiu a co lze od školy v tomto případě očekávat.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Pro zápis do záznamových archů testů CERMAT je přípustná pouze propisovací tužka modré nebo černé barvy. Fixy libovolné tloušťky hrotu nejsou dovoleny!!

 

Odkazy na www stránky k přijímacím zkouškám:
Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner