Učební plány

Jsme střední škola, jejímž základním úkolem je kvalitně připravit své absolventy pro studium na jakékoliv vysoké škole u nás, případně v zahraničí.

Tomuto cíli je podřízeno veškeré naše snažení. Je třeba říci, že studenty čeká náročné studium, které pro většinu z nich končí úspěšným vykonáním přijímacích zkoušek na vysoké školy.
Předpokládáme, že je to i cílem všech našich studentů, a proto po absolvování základní školy zvolili právě gymnázium.
Učební plány jsou zaměřeny všeobecně tak, abychom rozvíjeli schopnosti a dovednosti našich studentů v co nejširším rozsahu.
K určité specializaci pak mohou studenti využít v posledních dvou ročnících studia širokou nabídku volitelných předmětů.

 

 

Učební plány Gymnázia Třebíč

Stav pro školní rok 2015/2016

  čtyřleté   osmileté
KKOV 79–41-K/41   79–41-K/81
       
Ročník 1. 2. 3. 4.   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Český jazyk 4 3 4 4   5 4 4 4 4 3 4 4
Cizí jazyk 1 4 4 3 3   4 4 3 3 4 4 3 3
Cizí jazyk 2 3 3 3 3       3 3 3 3 3 3
Občanská výchova           1 1 2 1        
Základy spol. 2 2 2 0           2 2 2 0
Dějepis 2 2 2 0   2 2 2 2 2 2 2 1
Zeměpis 0 2 2 2   2 2 2 2 2 2 2 0
Matematika 4 4 3 3   5 4 4 4 4 4 3 3
Fyzika 3 3 3 0   3 3 2 2 3 3 3 2
Chemie 3 3 2 0       3 3 3 3 2 0
Biologie 2 3 3 0   2 2 3 2 2 3 2 2
Informatika a výp. tech. 2 1 0 0   0 2 0 0 2 1 0 0
Estetická výchova 2 2 0 0   3 3 2 2 2 2 0 0
Tělesná výchova 2 2 2 2   3 3 2 2 2 2 2 2
Volitelný předmět 1   0 2 3           2 1 2 2
Volitelný předmět 2     2 3               2 2
Volitelný předmět 3     2 3               2 2
Volitelný předmět 4       2                 2
Volitelný předmět 5       2                  
Celkem 33 34 35 30   30 30 32 30 33 34 35 30


Z cizích jazyků nabízíme studentům angličtinu, francouzštinu,ruš­tinu a němčinu. Můžeme učit i španělštinu.

Výběr volitelných předmětů je široký a je možno ho upravovat podle potřeb studentů i možností školy. V současné době nabízíme v předposledním ročníku tyto dvouleté (student v nich pokračuje i v závěrečném ročníku) a jednoleté semináře: dvouleté – latina, deskriptivní geometrie, jednoleté – angličtina, francouzština, němčina, dějepis, cvičení z matematiky, fyziky, chemie, biologie, literárnědramatický seminář, programování uživatelské a speciální.

V posledním ročníku mohou studenti vybírat z této nabídky: semináře nebo cvičení ze všech základních všeobecněvzdě­lávacích předmětů, angličtina, francouzština, němčina, literární seminář, literárnědramatický seminář, programování uživatelské a speciální, sociologie, všeobecné studijní předpoklady. Podle potřeb studentů a možností školy zavádíme i nepovinné předměty.

Zájmová a další činnost:
Kroužky předmětových olympiád, sportovní, výtvarné, hudební, SOČ, školní časopis Zvonek, televizní studio, posilovna.
Mimoškolní činnost
Škola nabízí studentům kromě základní výuky řadu odborných, sportovních a zájmových kroužků. Každý student má tak možnost zabývat se ve svém volném čase tím, co ho zajímá a baví, případně může rozšiřovat své znalosti, které využije při dalším studiu. Současná nabídka kroužků: Olympiády z ČJ, AJ, NJ, Z, M, F, Ch, Bi, Pythagoriáda, Archimediáda, Pikomat, středoškolská odborná činnost, výpočetní technika, literárnědrama­tický, debatní, hudební, výtvarný, kopaná, košíková, volejbal, florbal, zájmová TV, anglický časopis, časopis Zvonek, studentské televizní studio.

Partneři Gymnázia v Třebíči
spinner